Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa, uproszczenia procedur i nowości

1. Projekty realizowane przez konsorcja badawcze/innowacyje:

  • Co do zasady: co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych
WYJĄTKI:
  • 1 podmiot prawny: działania koordynacyjne i wspierające oraz działania w zakresie mobilności (Marie Sklodowska-Curie Actions)
  • 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku:
– badań pionierskich (ERC)
– instrumentu MŚP

 

2. Podstawowe instrumenty:

o Projekty badawczo-innowacyjne
o Projekty innowacyjne:

            Cel działań: Opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w tym przygotowywanie prototypów, testowanie, projekty pilotażowe, walidacja produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

UWAGA: Typ instrumentu finansowania działań jest każdorazowo określany w zasadach uczestnictwa w danym konkursie.

 

o ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy

o teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych

o twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi,

o Obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu on-line do publikacji naukowych każdemu zainteresowanemu użytkownikowi sieci,

o Obowiązek ten nie jest równoznaczny z obowiązkiem publikowania wszystkich wyników naukowych

o Dwie ścieżki:

(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, Version 1.0, 11 December 2013, str. 3. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

UWAGA:  

Przed przystapieniem po raz pierwszy do podpisnia umowy grantowej należy dokonać walidacji swojej instytcuji w KE.

W dniu 6 stycznia 2018 r. Komisja opublikowała pierwszą wersję „Zasad dotyczących walidacji podmiotów prawnych, ustanowienia LEAR i oceny zdolności finansowej” („Rules on Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment”). Aby pobrać dokument, kliknij tutaj.

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.