• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • Zasady uczestnictwa

  Zasady uczestnictwa, uproszczenia procedur i nowości

  1. Projekty realizowane przez konsorcja badawcze/innowacyje:

  WYJĄTKI:
  – badań pionierskich (ERC)
  – instrumentu MŚP

   

  2. Podstawowe instrumenty:

  o Projekty badawczo-innowacyjne
  o Projekty innowacyjne:

              Cel działań: Opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w tym przygotowywanie prototypów, testowanie, projekty pilotażowe, walidacja produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.

  UWAGA: Typ instrumentu finansowania działań jest każdorazowo określany w zasadach uczestnictwa w danym konkursie.

   

  o ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy

  o teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych

  o twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi,

  o Obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu on-line do publikacji naukowych każdemu zainteresowanemu użytkownikowi sieci,

  o Obowiązek ten nie jest równoznaczny z obowiązkiem publikowania wszystkich wyników naukowych

  o Dwie ścieżki:

  (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, Version 1.0, 11 December 2013, str. 3. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

  UWAGA:  

  Przed przystapieniem po raz pierwszy do podpisnia umowy grantowej należy dokonać walidacji swojej instytcuji w KE.

  W dniu 6 stycznia 2018 r. Komisja opublikowała pierwszą wersję „Zasad dotyczących walidacji podmiotów prawnych, ustanowienia LEAR i oceny zdolności finansowej” („Rules on Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment”). Aby pobrać dokument, kliknij tutaj.

  © 2024 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.