• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • O programie

  PROGRAM HORYZONT 2020 – STRUKTURA

   

  Untitled-5

  Struktura programu „Horyzont 2020″ opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020″:

   

  I Doskonała baza naukowa (Excellence in science)

  – wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),

  – finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),

  – zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie„,

  – zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

   

  II Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)

  – przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,

  – dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),

  – zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

   

  III Wyzwania społeczne (Societal challenges)

  – zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),

  – bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),

  – bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),

  – inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),

  – działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),

  – Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies),

  – bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

   

  IV Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

  – Teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych

  – Twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi

  – ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy

   

  V Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

  VI Europejski Instytut Innowacji i Technologii – EIT (European Institute of Innovation and Technology)

  VII Wspólne Centrum Badawcze – JRC

   

   

  © 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.