Ocena wniosków

• Ocena projektów przez niezależnych ekspertów powołanych przez KE,

• Zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

• Możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu),

 

Podstawowe kryteria oceny:

• Quality (doskonałość naukowa i/lub technologiczna),

• Impact (potencjalny wpływ poprzez rozwój, rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu),

• Implementation (struktura zarządzania i procedury, jakość konsorcjum i     dobór partnerów, alokacja zasobów (kalkulacja i uzasadnienie kosztów))

 

WYJĄTEK: ERC –> TYLKO „doskonałość”

Należy podkreślić „europejski wymiar projektu”/ „wartość dodaną projektu” (European added value)

„Profil laureata grantu ERC”

 

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.