• Wymiana dobrych praktyk

  Wymiana dobrych praktyk
 • Informacje dodatkowe

 • Granty i stypendia

 • O nas

  RPK Centrum – zlokalizowany w Uniwersytecie Warszawskim przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych – wraz z Politechniką Warszawską – Partnerem Strategicznym – oraz pozostałymi uczelniami partnerskimi, tj.: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademią Leona Koźmińskiego – tworzy Regionalny Punkt Kontaktowy programów badawczych UE na Mazowszu.

  W naszym przekonaniu, połączenie potencjałów i wysiłków wszystkich partnerów sprzyjać będzie jak najlepszemu wykonaniu planowanych zadań, szczególnie zważywszy na największą w Polsce koncentrację jednostek naukowo-badawczych na Mazowszu i związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne polskich zespołów badawczych w tym regionie.

  Przy doborze partnerów RPK Centrum uwzględniliśmy specyfikę ich aktywności badawczej w określonych dziedzinach naukowych w powiązaniu ze strukturą „Horyzontu 2020”, w dużej mierze komplementarną, oraz wieloletnie doświadczanie pracowników biur administracji centralnej, działających w instytucjach partnerskich, wspierających naukowców w 5, 6 i 7 Programie Ramowym UE.

  Dzięki połączeniu potencjałów wszystkich członków RPK Centrum będziemy mogli efektywniej doradzać zespołom badawczym z Mazowsza w zakresie konkursów na projekty badawcze i innowacyjne w ramach doskonałej bazy naukowej czy wyzwań społecznych w Horyzoncie 2020, a przez ściślejszą współpracę partnerów RPK Centrum z uczelnianymi centrami transferu technologii, szczególnie działającymi w ramach Enterprise Europe Network, będziemy mogli podnosić własne kompetencje w zakresie promocji uczestnictwa MŚP oraz partnerów przemysłowych w Programie Horyzont 2020 oraz działać na rzecz ich współpracy z partnerami naukowymi.

  Działalność      Kontakt

  © 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.