O programie

PROGRAM HORYZONT 2020 – STRUKTURA

 

Untitled-5

Struktura programu „Horyzont 2020″ opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020″:

 

I Doskonała baza naukowa (Excellence in science)

– wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),

– finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),

– zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie„,

– zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

 

II Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)

– przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,

– dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),

– zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

 

III Wyzwania społeczne (Societal challenges)

– zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),

– bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy),

– bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),

– inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),

– działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),

– Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies),

– bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

 

IV Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

– Teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych

– Twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi

– ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy

 

V Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

VI Europejski Instytut Innowacji i Technologii – EIT (European Institute of Innovation and Technology)

VII Wspólne Centrum Badawcze – JRC

 

 

© 2022 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.