Zatrudnianie nauczycieli akademickich – zmiana ustawy prawo o szkolnictwie wyższym

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż w dn. 1 października br. wchodzi w życie, między innymi, Art. 118a ust. 4 USTAWY z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.) dot. zatrudniania nauczycieli akademickich z pominięciem procedury konkursowej w przypadkach określonych w pkt. 1-4 przytoczonych poniżej:

 

W art. 118a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

 

„4. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego:

1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;

2) będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z  obszarem kształcenia;

3) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego:

a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

b) przez inny podmiot przyznający grant;

4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.”;

 

Dodanie powyższego ustępu do art. 118a ww. ustawy pozwoli jednostkom naukowym na sprawniejszą obsługę administracyjną projektów, w tym w szczególności finansowanych ze środków UE.

© 2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.